.png
KALİTE KOMİSYONU

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Misyon

Sürekli gelişmeyi amaç edinerek lisansüstü öğrencilerimiz için evrensel düzeyde lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunmak, öğrenci ve çalışan memnuniyetini artırmaktır.

Vizyon

Sosyal alanda faaliyet gösteren enstitüler içinde üst sırada yer almaktır.

 

DEÜ Stratejik Planlar web sayfası: http://strateji.deu.edu.tr/stratejik-planlar/

 

DEÜ Kalite Komisyonu web sayfası: http://kalite.deu.edu.tr/

 

Üniversite Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları;

1- Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak; kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek; çalışmalarını Senato onayına sunmak,

2-İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak; onaylanan raporu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamak,

3-Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

4-Üniversitede kalite kültürünün geliştirilmesi için gerekli eğitimleri ve faaliyetleri planlamak.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Nalan KAHVECİ - Başkan

Prof. Dr. Osman Avşar KURGUN - Üye (Akademik süreçten sorumlu)

Saadet Arzu ERDEM - Üye (İdari süreçten sorumlu)

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇOLAK - Yedek Üye